چه روشهای جایگزینی برای «حق تکثیر» به ذهنتون میرسه؟

در ادامه‌ی موضوع حق تکثیر چه‌مقدار در پیش‌رفت تکنولوژی مؤثر بوده؟:
چه روشهایی به جز روش معمول حق تکثیر، برای حفظ حق و حقوق فرد به ذهنتون میرسه؟ روش میتونه برای یک نفر، گروه و شرکت یا برای جامعه قابل کاربرد باشه. هدف جلوگیری از کپی‌کردن بدون اجازه یک اختراع یا فکر نو هست! وسیله هم میتونه هر چیزی باشه!

1 پسندیده