چه شرکت های موفقی در تولید یا مونتاژ تکنولوژی در ایران میشناسی؟

در ادامه‌ی موضوع آمار قابل قبولی در مورد وضعیت فعلی «تولید تکنولوژی» در ایران رو از کجا بیابیم؟ فکر میکنم اول باید شرکت های موفق و موندگار در تولید و یا حتی مونتاژِ تکنولوژی در ایران رو شناسایی کنیم. شما چه شرکت هایی رو میشناسین که در این زمینه موفق بودن؟

4 پسندیده