چه قدر در مورد هندبوک (handbook) میدونید؟

هندبوک‌ها به ظاهر یکی از فرم‌های نگارشی کتاب‌ها هستند. این عنوان به طور خاص در مورد منشورات ایرانی به کار نرفته، و‌ این شاید به علت بیگانگی ما با این فرم باشه.
هندبوک‌ها چه کاربردی دارند و این که آیا میشه در میان کتاب‌های خودمون دنبال هندبوک بگردیم؟

2 پسندیده

تصور نمی‌کنم فرمی از نگارش باشه، همون‌طور که اوّل کتاب‌ها نوشته قطع رقعی، به معنای اندازه‌ست که سبب حمل آسان به اندازۀ دست ساخته می‌شه. کتاب‌های خوبی به این اندازه خوندم، بیش‌تر داستان‌های بلند - مثل ناطور دشت - و البته خاطرات خوبی هم دارم.