چه قدر در مورد هندبوک (handbook) میدونید؟

هندبوک‌ها به ظاهر یکی از فرم‌های نگارشی کتاب‌ها هستند. این عنوان به طور خاص در مورد منشورات ایرانی به کار نرفته، و‌ این شاید به علت بیگانگی ما با این فرم باشه.
هندبوک‌ها چه کاربردی دارند و این که آیا میشه در میان کتاب‌های خودمون دنبال هندبوک بگردیم؟

2 Likes