چه موقعیت دردناکی در گذشته وجود داشته که هم‌اکنون بابت آنها شکرگزارید؟

از این موقعیت ها تو زندگی همه‌مون وجود داره، صرفا بعضی‌هامون آگاهیم ازش و بعضی نه!

در تجربه‌های گذشته چه اتفاق‌هایی برات رخ داده که در عین حال که دردناک بوده، به بخش اصلی زوایای وجودت شکل داده؟

دنباله‌ی موضوع اگر تو راهی که داری میری بفهمی دلت راضی نیست دور میزنی؟: