چه کسی مسئله ی هدر رفت غذا رو بیشتر از همه حس میکنه؟

ذینفعان مسئله ی هدر رفت غذا چه افراد یا نهادهایی هستن؟

از بین این افراد یا ارگان ها، کدومشون بیشترین ضرر یا آسیب رو از مسئله ی هدر رفت غذا می‌بره؟

3 پسندیده