چه کسی مسئله ی هدر رفت غذا رو بیشتر از همه حس میکنه؟

هدررفت_غذا
نوآ001

#1

ذینفعان مسئله ی هدر رفت غذا چه افراد یا نهادهایی هستن؟

از بین این افراد یا ارگان ها، کدومشون بیشترین ضرر یا آسیب رو از مسئله ی هدر رفت غذا می‌بره؟


جمع بندی مرحله اول نوآ 001 پرسش ها و دغدغه ها در مورد دور ریز غذا