کدام کتاب‌های درسی در بیست سال گذشته تغییر کردند؟

کتاب‌ها و موضوعات سیستم آموزشی در 20 سال گذشته چه تغییراتی کرده؟

شنیدم یکی از کلاس‌هایی که بچه‌ها درش حاضر میشن “تفکر” هست. در حالی که زمان ما چنین درسی وجود نداشت و ما تفکر رو در قالب فکر کردن در سایر علوم یاد می‌گرفتیم.

در ظرف ۲۰ سال گذشته کتاب‌ها و موضوعات آموزشی چه تغییراتی کردن؟ این تغییرات به نظرتون مثبت بوده یا منفی؟

تغییرات سیستم آموزش و پرورش

10 پسندیده