فکر میکنی کجاهای جهان هستی هنوز کشف نشده؟

انسان دستش هنوز به کجاهای جهان هستی نرسیده؟

دنباله‌ی موضوع ته اقیانوس‌ها چه خبره؟

4 Likes

درون اتم ها و ذرات تشکیل دهنده اونا

بیرون کیهان ما چه خبره؟
ایا تنها یک کیهان وجود داره یا کیهان های دیگری وجود داره؟

ایا بیشتر از سه بعد وجود داره؟

1 Like