چه نقدهایی بر طرفداران کشاورزی سنتی هست؟

بارها شنیده‌ام که افراد مختلف درباره بازگشت به سبک کشاورزی سنتی بحث کرده‌اند. این دسته از افراد معتقدند که اجداد ما بهتر از ما می‌دانستند که چگونه کشاورزی کنند و دقیقا به همین خاطر بوده که به کم آبی برخورد نکرده‌اند. متاسفانه در تمام این بحث‌ها و اظهار نظرها جای چند نکته خالی است:

۱. جمعیت ایران در سال ۱۳۰۰ شمسی نزدیک به ده میلیون نفر بوده است. این به این معنی است که طی ۱۰۰ سال گذشته جمعیت ایران تقریبا ۸ برابر شده است.
۲. میانگین میزان بارش‌ها در ایران کاهش یافته است.
۳. ایران امروز صنعتی‌تر از ایران صد سال پیش است و متاسفانه صنایع آب‌بر در مناطق خشک قرار گرفته‌اند.

با در نظر گرفتن تمام این موارد متوجه این نکته می‌شویم که شاید دلیل نبود مشکلات آب در گذشته، نه تکنولوژی بالای انتقال آب و استفاده درست از آن، بلکه جمعیت پایین کشور بوده است.

اگر از من بپرسید مهمترین آفت حال حاضر ایران چیست، بدون شک می‌گویم رشد جمعیت، چرا که سال آینده جمعیت ایران یک میلیون نفر بیشتر خواهد شد و ما باید نگران تامین آب و غذای یک میلیون نفر دیگر هم باشیم.

شما چه نقدهایی میتونین به طرفداران کشاورزی به سبک سنتی وارد کنین؟

6 پسندیده

توضيحات در مورد افزايش جمعيت و نياز صحيح ميباشد.
از طرفي طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس،
احداث شبكه هاي آبياري نوين منجر به كاهش مصرف نشده و افزايش هم در بر داشته …

البته به نظرم اگر عنوان “برگشت به كشاورزي سنتي” را با نگاه “حفظ نظامات و ساختارهاي سنتي” به عنوان سرمايه اجتماعي جايگزين كنيم و عنوان جديد را از منظر الگو و تفكر توسعه بپذيريم ، فضاي گفتگو بازتر ميشه.
در واقع در حال حاضر مدرن سازي كپي شده در حوزه كشاورزي چالشهايي را به همراه داشته كه رويكرد توجه به نظامات سنتي را مطرح و مورد توجه قرار داده است.

2 پسندیده