احساسات چی هستند؟

دنباله‌ی موضوع چطور می توانیم احساس مون رو نسبت به مسائل تغییر دهیم؟:
آیا تو می توانی تصمیم بگیری که چه احساسی را می خواهی و چه احساسی را نمی خواهی؟
آیا تو می توانی یک احساس جدید بوجود بیاوری؟
خوشحالی چیست؟ غم چیست؟
آیا امکان دارد که ما فقط غمگین باشیم یا فقط شاد باشیم؟
آیا غم مقابل شادی است؟
آیا عصبانیت مقابل شادی است؟
آیا تفاوتی بین شادمانی و خوشبختی است؟
آیا تفاوتی بین افسردگی و غصه هست؟
آیا می شود تو برای شاد بودن، غمگین شوی یا برای غمگین بودن، شاد باشی؟
منبع: کتاب باشگاه فلسفه برای کودکان

3 پسندیده

دو کلمه با احساسات در بیولوژی درگیر هستن،

  1. بعضی از هورمون ها که نقش پیامبرهای احساسات هستن (مثل دوپامین، اندورفین، استروژن، پروژسترون، تستسترون و … )

  2. دستگاه لیمبیک در مغز که مسئول تشخیص و پردازش احساسات هست.

2 پسندیده