فرهنگ اقوام مختلف در مصرف و ذخیره سازی مواد به چه سبکی است؟

با رفتار کدام اقوام ایرانی یا غیرایرانی راجع به مصرف و یا هدررفت غذا آشنایی دارید؟ از تجربه‌ها و مشاهداتتان بگویید … .

رفتار اقوام مختلف در مورد هدررفت غذا

در ادامه ی صحبت های پادپُرسی زیر:

3 پسندیده