ما، چگونه می‌توانیم در تغییر وضعیت کودکان کار ورود کنیم؟

موضوع اصلی را در این لینک ملاحظه کنید:

کودکان شرایط دشوار، اگر خیلی خوش شانس باشند، پا به بزرگسالی خواهند گذاشت. چگونه می‌توانیم در وضعیت ایشان بهبودی ایجاد کنیم؟


دنباله‌ی موضوع رفتار درست به هنگام مواجه با کودکان دستفروش چیه؟
و آیا کودکان کار در معرض آسیب های تعمدی هستند؟
و کودکان ما برای زندگی در جامعه ی امروز به چه مهارت هایی نیاز دارند ؟

5 پسندیده