سوپرنُوآ


راهکاری برای اصلاح الگوی کشت محصولات کشاورزی متناسب با وضعیت آب منطقه ( 2 3 4 5 ) (83)
الگوریتم مناسب برای رسیدن به پیشنهاد مناسبِ کتاب برای افراد مختلف چیه؟ ( 2 ) (38)