حقوق-اجتماعی

پرسش پاسخ‌ فعالیت
چه نظام حکومتی برای مردم خاورمیانه مناسب تره؟! 5 فوریه 14, 2020
آیا کسی که به رعایت یکسان حقوق بشری بین مردم معترضه شایسته مجازاته؟ 5 ژانویه 7, 2019