آشپزها و رستوران ها چه تجربه‌هایی راجع به دورریز و مصرف غذا دارند؟

شما چه تجربیات جدیدی می‌توانید به این اطلاعات گردآمده توسط بهزاد بیفزایید؟

1 پسندیده

تجربه ( مسئول سلف دانشگاه)
با توجه به اینکه در بسیاری از موارد سلف های ممکن است حجم غذایی مورد نیاز برای بچه های بیش از مقداری که در نظر گرفته شده باشد و یا در برخی از موارد کمتر از میزان پیش بینی شده باشد مسئولین سلف دانشگاه روالی به صورت زیر را در نظر گرفته اند به این صورت که مقداری برنج را اماده طبخ میکنند ولی به صورت رزرو نگه میدارند و در صورتیکه به انها احتیاج شد انها را طبخ میکنند ولی اگر نیازی نباشد برنج رزرو ه را برای شب مورد استفاده قرار می دهند.

تجربه ( برخی از رستورانهای نا مناسب)
برخی از رستوران داران وقتی میزان برنج اماده شده انها از میزان مورد نیاز مشتریانشان بیشتر باشد و بعد از وعده غذایی برنج اضافی را بر روی برنج وعده بعدی می ریزند. برخی از انها هم از ان برنج برای تولید ته دیگ استفاده میکنند.